IRIS ALBA – AT XENIA’S HOME

Iris_Alba_img129

Iris_Alba_img130

Iris_Alba_img131

Iris_Alba_img132

Iris_Alba_img135

Iris_Alba_img137

Iris_Alba_img138

Iris_Alba_img140

Iris_Alba_img133Photo by Iris Alba: http://www.irisalba.com
Model: Louise Greggory @ Elite

Camera: Polaroid 600 SE with 669 original Polaroid film