ADOLFO VALENTE – TALKING TO MERY

Adolfo_Valente_Mery_DSCF1242

Adolfo_Valente_Mery_DSCF1258

Adolfo_Valente_Mery_DSCF1267

Adolfo_Valente_Mery_DSCF1320

Adolfo_Valente_Mery_DSCF1352

Adolfo_Valente_Mery_DSCF1397

Adolfo_Valente_Mery_DSCF1425

Adolfo_Valente_Mery_DSCF1426

Adolfo_Valente_Mery_DSCF1531

Adolfo_Valente_Mery_DSCF1553

Adolfo_Valente_Mery_DSCF1559

 

Adolfo_Valente_Mery_DSCF1651

Adolfo_Valente_Mery_DSCF1679

Adolfo_Valente_Mery_DSCF1741

Photo: Adolfo Valente (https://www.instagram.com/adolfovalente)
Model: Mery C.

February 22, 2016